Verkoopsvoorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1.    De rechtsverhouding tussen Move Me On bvba met maatschappelijke zetel te Martelaarslaan 574 te 9000 GENT, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van     Ondernemingen onder het nummer 0725 767 460 ("Move Me On") met de heer Johan     Janssens als beheerder en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website     ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene     Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige     Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze     schriftelijk door Move Me On zijn  goedgekeurd.

1.2.    Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot  Move Me On's hiertoe voorziene website (http://www.parafarma.be - de “Website”), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met  Move Me On :

  • door het zenden van een brief aan het volgende adres (tevens het adres van de fysieke locatie):                                                  Move Me On  – t.a.v. Johan Janssens  Martelaarslaan 574 te 9000 GENT      
  • door het zenden van een e-mail aan: info@MoveMeOn.be ;        
  • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)473777192  van  maandag tot en  met vrijdag (08u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 19u00) en  zaterdag (09u00 tot 14u00).zen. Verdere specifieke voorwaarden in artikel 2 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.  
1.4.    Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene Vakje met vermelding “Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd” aan.
1.5.     Move Me On  behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via  Move Me On ’s website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Verkoopsvoorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met  Move Me On .

 


3.    Voorwerp, bestelling en sluiting van de overeenkomst

3.1.     Move Me On  biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten te kopen. Bij deze (niet voorschriftplichtige) Producten gaat het voornamelijk, doch niet uitsluitend, om producten, met een speciale focus op thuiszorg, mobiliteit, leven en wonen, gezondheid, wellness, ouder en kind, hobby en vrije tijd enz.
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen  Move Me On  en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.
3.2.    Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve  titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.
3.3.    De Koper kan afzonderlijke Producten, naar gewenst hoeveelheid, bestellen door uit  Move Me On 's aanbod te kiezen en de gewenste Producten via de knop “Mijn Winkelmandje” te verzamelen.
3.4.    Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar elektronisch winkelmandje en kan de Koper de bestelling afronden door het aanklikken van de knop “Doorgaan naar Kassa” Hierna dient de Koper alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop “Plaats uw bestelling”.
3.5.    Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes, met name Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard en PayPal. Bij aanvaarding van de betaling verkrijgt de Koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.
3.6.     Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar  Move Me On  is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan.  Move Me On  behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door Move Me On  vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van  Move Me On  via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen  Move Me On  en de Koper tot stand.
3.7.    Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden op het volgende adres  Move Me On , Martelaarslaan 574 te 9000 GENT
3.8.    Indien  Move Me On  niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals bepaald in artikel 5.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal  Move Me On  de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal  Move Me On  de bestelling van de Koper niet verwerken.  Move Me On  behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.
    Voor het geval dat de Koper de producten reeds heeft betaald zal  Move Me On  de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de Koper heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

4. Herroepingsrecht  

4.1.    De Koper heeft het recht aan  Move Me On  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
4.2.    De Koper dient Move Me On  via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid.  
    In ruil ontvangt de Koper een e-mail met de mededeling wanneer  Move Me On ’s koerier de producten komt ophalen of in welk verdeelpunt de Koper verwacht wordt de/het Product(en) af te leveren. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van Move Me On . De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolge van dergelijke terugzending.
4.3.    De Koper kan zich niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:
             - de geleverde producten op maat werden gemaakt of geleverd naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
             - de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
             - de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan.
    - de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild zijn of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.
4.4.    Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt  Move Me On  zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren. Tevens in overeenstemming met artikel 3.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.


5.    Prijs en betaling

5.1.    De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.
5.2.      Move Me On  doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Hiervoor doet  Move Me On  een beroep op de veilige en betrouwbare betaalomgeving van Ogone. Meer informatie over Ogone op www.ogone.be.
5.3.    De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard en PayPal naargelang gewenst.
    Move Me On  rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.
5.4.    Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door Move Me On  zal pas volgen nadat  Move Me On  de volledige betaling heeft ontvangen.
5.5.    In geval van niet- of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsachterstallen, wordt het geheel van de aan  Move Me On verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag wordt eveneens van rechtswege vermeerderd met jaarlijkse intresten ten belope van 7% van het origineel verschuldigde bedrag.
5.6.     Move Me On  neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is niet uitgesloten dat, ondanks  Move Me On 's redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien.

6.    Levering

6.1.     Move Me On  doet het nodige om ervoor te zorgen dat de bestelde Producten steeds zorgvuldig en neutraal verpakt worden zodat de privacy van de Koper zo goed mogelijk kan verzekerd worden.
    De kosten voor de levering in België variëren, afhankelijk van het totale aankoopbedrag, tussen 0 Euro en 5 Euro voor verpakkingen die een totaalgewicht van 1,75 kilogram niet overschrijden. Voor bestellingen die dit totaalgewicht overschrijden zal  Move Me On  contact opnemen met de Koper om de aangepaste prijs mee te delen.
    Alle informatie omtrent de levering wordt aan de Koper meegedeeld bij het afsluiten van zijn of haar bestelling.
    Indien de Koper nog vragen zou hebben, van welke aard dan ook, met betrekking tot de levering van bestelde Producten, gelieve dan contact op te nemen op het hierboven vermelde adres.
6.2.    Bestelde Producten kunnen eveneens kosteloos afgehaald worden aan een verdeelpunt zoals beschreven tijdens het bestelproces.
6.3.    In het geval de Koper opteert voor een levering van de bestelde producten zullen deze zo spoedig mogelijk geleverd worden en  Move Me On  zal alle redelijke inspanningen doen om te leveren binnen een periode van twee (2) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 3.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en behoudens andersluidende overeenkomst.  Move Me On  is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor  Move Me On  om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient  Move Me On  de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

6.5.    De Koper is verplicht de geleverde Producten door  Move Me On  op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.  Move Me On  levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.
6.6.    Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidsbericht achtergelaten worden, waarna de Koper de bestelde Producten kan komen ophalen in het vermelde postkantoor of contact kan opnemen met één van de partners van  Move Me On  (waaronder BPOST en Kiala) om een nieuwe bezorgingsafspraak te  maken of zal meegedeeld worden waar de bestelde Producten kunnen worden afgehaald.
 6.7.    Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan  Move Me On  binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan  Move Me On  worden teruggestuurd.
Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen in artikel 4 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
6.8.    Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

7.    Intellectuele Eigendom

    De Koper erkent dat  Move Me On , één van haar verbonden ondernemingen of een derde betrokken bij de productie of levering van de Producten de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de Producten. Bovendien blijft  Move Me On , één van haar verbonden ondernemingen of een derde betrokken bij de productie of levering van de Producten de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. 

8.    Waarborgen en aansprakelijkheid

8.1.   Move Me On ’s aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht. Deze eventuele aansprakelijkheid van  Move Me On  zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde Producten door de Koper.
8.2.      Move Me On  garandeert een deugdelijke levering van de Producten zoals deze beschreven zijn op de Website ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst.  Move Me On  garandeert in geen geval het bereiken van een bepaald (medisch) resultaat noch verleent  Move Me On  enige waarborg omtrent de bruikbaarheid en/of kwaliteit van de bestelde Producten zoals die door derden (producenten, leveranciers enz.), bijvoorbeeld in de bijsluiters, fotomateriaal of productinformatie, werden beschreven.
8.3.      Move Me On  kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor de bijsluiters, het fotomateriaal, de productinformatie en andere informatie die  Move Me On  op de Website vermeld, aangezien zij deze informatie niet ontworpen of ontwikkeld heeft. Deze informatie dient louter informatieve en illustratieve doeleinden zonder dat hieraan vanwege de Koper enige wetenschappelijke of wettelijke waarde kan worden gehecht. Zie eveneens artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.
8.4.    Verder zal A Move Me On niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:
-     deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
-    het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld (onder andere ook door         de producenten);
-    het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
-    het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage of             overschrijden van de houdbaarheidsdatum.
8.5.    De beperkingen inzake aansprakelijkheid in artikel 8.3 en artikel 8.4 vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door Move Me On 
8.6.     Move Me On  is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. Move Me On is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is  Move Me On  aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

9.    Persoonsgegevens

     Move Me On  bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en  Move Me On s Privacyverklaring.

10.    Overmacht

10.1.    Noch  Move Me On  noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van  Move Me On  liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van  Move Me On  vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.
10.2.    De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.
10.3.    Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht deze overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

11.    Overdracht

11.1.     Move Me On  kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.
11.2.    De Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  Move Me On  over te dragen.

12.    Overige

12.1.    Storing of vertraging door Move Me On  bij de handhaving - of gedeeltelijk handhaven - van enige bepaling van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.
12.2.    Indien op enig moment enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal dit noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aantasten of beschadigen op welke manier dan ook.  Move Me On  en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, met dezelfde oorspronkelijke bedoeling van de partijen..
12.3.    De originele versie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.
12.4.    Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De  afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.
12.5.    Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden zolang  Move Me On  online Producten verkoopt via haar Website.

13.     Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

13.1.    Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
13.2.    Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
13.3.    De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.