Verkoopsvoorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1.    De rechtsverhouding tussen Arcofarma NV, met maatschappelijke zetel te Hof ter     Mullenstraat 17 te 1700 Dilbeek, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van     Ondernemingen onder het nummer 0448.359.338 ("ARCOFARMA") met de heer Johan     Janssens als apotheker-titularis en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website     ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene     Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige     Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze     schriftelijk door ARCOFARMA zijn  goedgekeurd.

1.2.    Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot ARCOFARMA’s hiertoe voorziene website (http://www.arcofarma.be - de “Website”), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met ARCOFARMA:

  • door het zenden van een brief aan het volgende adres (tevens het adres van de fysieke locatie):                                                 ARCOFARMA – t.a.v. Johan Janssens  Gentsesteenweg 1269, 1082 St. Agatha Berchem;            
  • door het zenden van een e-mail aan: arcofarma@telenet.be;        
  • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)473777192 of 02 465 35 42 van  maandag tot en  met vrijdag (08u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 19u00) en  zaterdag (09u00 tot 14u00).zen. Verdere specifieke voorwaarden in artikel 2 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.  
1.4.    Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene Vakje met vermelding “Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd” aan.
1.5.    ARCOFARMA behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via ARCOFARMA’s website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Verkoopsvoorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met ARCOFARMA.


2.    Specifieke voorwaarden uit de toepasselijke Belgische wetgeving

2.1.    ARCOFARMA verbindt zich ertoe de toepasselijke verplichtingen uit het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, en meer bepaald het artikel 29 van dit Koninklijk Besluit, alsook de bepalingen uit de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het Koninklijk Besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, na te leven. Dit wettelijk kader voorziet onder andere in de in artikelen 2.3 tot 2.8 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelde verplichtingen.
2.2.    Wij verwijzen ter informatie naar de website van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), zijnde de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België, waar u de nodige informatie omtrent het online aankopen van niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik  en bepaalde medische hulpmiddelen terugvindt: http://www.medicaments-par-internet.be/nl/pdf/AFMPS_Leaflet_NL.pdf.
2.3.     Het aanbieden en de verkoop van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde     medische hulpmiddelen op de Website zijn onderworpen aan de zogenaamde “Goede     Officinale Farmaceutische Praktijken” in overeenstemming met Koninklijk Besluit nr. 78 van     10 november 1967. De aangeboden producten dienen echter met de grootste voorzichtigheid     gebruikt worden en ARCOFARMA raadt dan ook aan om een voorafgaande diagnose en     advies te halen bij een wettelijk erkende arts of therapeut alvorens het bestellen van Producten     op de Website.

2.4.    ARCOFARMA zal op haar Website enkel niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen voor     menselijk gebruik en bepaalde medische hulpmiddelen te koop aanbieden. De Website dient     beschouwd te worden als een virtuele uitbreiding die deel uitmaakt van de apotheek     ARCOFARMA, gelegen in de Gentsesteenweg 1269 te 1082 St. Agatha Berchem, met de heer     Johan Janssens als apotheker-titularis (nummer bij de Algemene Pharmaceutische Bond: APB     210510).
2.5.    Op de Website vindt de Koper een lijst met alle in België verkochte geneesmiddelen voor     menselijk gebruik die niet-voorschriftplichtig zijn alsook een lijst met te koop aangeboden     medische hulpmiddelen. Het is mogelijk dat niet alle geneesmiddelen of medische     hulpmiddelen die zich in deze lijsten terugvinden te allen tijde voorradig zijn. Gelieve     ARCOFARMA hiervan te informeren zodat wij indien gewenst zo snel mogelijk het nodige     doen om het gewenste     Product te bezorgen.
2.6.    De Website bevat verder ook de gegevens opgenomen in de bijsluiter van de te koop     aangeboden geneesmiddelen voor menselijk gebruik of de medische hulpmiddelen alsook een     expliciete uitnodiging om de bijsluiters aandachtig te lezen. Wij verwijzen naar artikel 8.2     van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betreffende de aansprakelijkheid met betrekking tot  de     gegevens,, het fotomateriaal en de bijsluiters die door de producenten van de op de Website aangeboden Producten weergegeven zijn.
2.7.     ARCOFARMA verbindt zich er toe het rationele gebruik van geneesmiddelen voor menselijk     gebruik en medische hulpmiddelen te bevorderen, meer in het bijzonder door deze producten     voor te stellen op objectieve en niet misleidende wijze.
2.8.    ARCOFARMA verbindt zich ertoe het nodige te ondernemen om de bestelde Producten     volgens de vereiste voorwaarden inzake bewaring af te leveren, te verzenden en te leveren     zodat de kwaliteit en de werkzaamheid van de Producten bewaard blijft. Voor de verzending     van de Producten zal ARCOFARMA onder andere beroep doen op de professionele diensten     van Kiala en BPost.

3.    Voorwerp, bestelling en sluiting van de overeenkomst

3.1.    ARCOFARMA biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten te kopen. Bij deze (niet voorschriftplichtige) Producten gaat het voornamelijk, doch niet uitsluitend, om producten, met een speciale focus op thuiszorg, mobiliteit, leven en wonen, gezondheid, wellness, ouder en kind, hobby en vrije tijd enz.
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen ARCOFARMA en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.
3.2.    Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve  titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.
3.3.    De Koper kan afzonderlijke Producten, naar gewenst hoeveelheid, bestellen door uit ARCOFARMA’s aanbod te kiezen en de gewenste Producten via de knop “Mijn Winkelmandje” te verzamelen.
3.4.    Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar elektronisch winkelmandje en kan de Koper de bestelling afronden door het aanklikken van de knop “Doorgaan naar Kassa” Hierna dient de Koper alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop “Plaats uw bestelling”.
3.5.    Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes, met name Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard en PayPal. Bij aanvaarding van de betaling verkrijgt de Koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.
3.6.     Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar ARCOFARMA is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. ARCOFARMA behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door ARCOFARMA vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van ARCOFARMA via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen ARCOFARMA en de Koper tot stand.
3.7.    Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden op het volgende adres ARCOFARMA NV, Gentsesteenweg 1269, 1082 St. Agatha Berchem.
3.8.    Indien ARCOFARMA niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals bepaald in artikel 5.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal ARCOFARMA de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal ARCOFARMA de bestelling van de Koper niet verwerken. ARCOFARMA behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.
    Voor het geval dat de Koper de producten reeds heeft betaald zal ARCOFARMA de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de Koper heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

4. Herroepingsrecht  

4.1.    De Koper heeft het recht aan ARCOFARMA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
4.2.    De Koper dient ARCOFARMA via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid.  
    In ruil ontvangt de Koper een e-mail met de mededeling wanneer ARCOFARMA’s koerier de producten komt ophalen of in welk verdeelpunt de Koper verwacht wordt de/het Product(en) af te leveren. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van ARCOFARMA. De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolge van dergelijke terugzending.
4.3.    De Koper kan zich niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:
             - de geleverde producten op maat werden gemaakt of geleverd naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
             - de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
             - de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan.
    - de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild zijn of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.
4.4.    Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt ARCOFARMA zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren. Tevens in overeenstemming met artikel 3.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.


5.    Prijs en betaling

5.1.    De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.
5.2.     ARCOFARMA doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Hiervoor doet ARCOFARMA een beroep op de veilige en betrouwbare betaalomgeving van Ogone. Meer informatie over Ogone op www.ogone.be.
5.3.    De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard en PayPal naargelang gewenst.
    ARCOFARMA rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.
5.4.    Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door ARCOFARMA zal pas volgen nadat ARCOFARMA de volledige betaling heeft ontvangen.
5.5.    In geval van niet- of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsachterstallen, wordt het geheel van de aan ARCOFARMA verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag wordt eveneens van rechtswege vermeerderd met jaarlijkse intresten ten belope van 7% van het origineel verschuldigde bedrag.
5.6.    ARCOFARMA neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is niet uitgesloten dat, ondanks ARCOFARMA's redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien.

6.    Levering

6.1.    ARCOFARMA doet het nodige om ervoor te zorgen dat de bestelde Producten steeds zorgvuldig en neutraal verpakt worden zodat de privacy van de Koper zo goed mogelijk kan verzekerd worden.
    De kosten voor de levering in België variëren, afhankelijk van het totale aankoopbedrag, tussen 0 Euro en 5 Euro voor verpakkingen die een totaalgewicht van 1,75 kilogram niet overschrijden. Voor bestellingen die dit totaalgewicht overschrijden zal ARCOFARMA contact opnemen met de Koper om de aangepaste prijs mee te delen.
    Alle informatie omtrent de levering wordt aan de Koper meegedeeld bij het afsluiten van zijn of haar bestelling.
    Indien de Koper nog vragen zou hebben, van welke aard dan ook, met betrekking tot de levering van bestelde Producten, gelieve dan contact op te nemen op het hierboven vermelde adres.
6.2.    Bestelde Producten kunnen eveneens kosteloos afgehaald worden aan een verdeelpunt zoals beschreven tijdens het bestelproces.
6.3.    In het geval de Koper opteert voor een levering van de bestelde producten zullen deze zo spoedig mogelijk geleverd worden en ARCOFARMA zal alle redelijke inspanningen doen om te leveren binnen een periode van twee (2) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 3.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en behoudens andersluidende overeenkomst. ARCOFARMA is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor ARCOFARMA om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient ARCOFARMA de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

6.5.    De Koper is verplicht de geleverde Producten door ARCOFARMA op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. ARCOFARMA levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.
6.6.    Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidsbericht achtergelaten worden, waarna de Koper de bestelde Producten kan komen ophalen in het vermelde postkantoor of contact kan opnemen met één van de partners van ARCOFARMA (waaronder BPOST en Kiala) om een nieuwe bezorgingsafspraak te  maken of zal meegedeeld worden waar de bestelde Producten kunnen worden afgehaald.
 6.7.    Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan ARCOFARMA binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan ARCOFARMA worden teruggestuurd.
Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen in artikel 4 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
6.8.    Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

7.    Intellectuele Eigendom

    De Koper erkent dat ARCOFARMA, één van haar verbonden ondernemingen of een derde betrokken bij de productie of levering van de Producten de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de Producten. Bovendien blijft ARCOFARMA, één van haar verbonden ondernemingen of een derde betrokken bij de productie of levering van de Producten de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. 

8.    Waarborgen en aansprakelijkheid

8.1.    ARCOFARMA’s aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht. Deze eventuele aansprakelijkheid van ARCOFARMA zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde Producten door de Koper.
8.2.     ARCOFARMA garandeert een deugdelijke levering van de Producten zoals deze beschreven zijn op de Website ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. ARCOFARMA garandeert in geen geval het bereiken van een bepaald (medisch) resultaat noch verleent ARCOFARMA enige waarborg omtrent de bruikbaarheid en/of kwaliteit van de bestelde Producten zoals die door derden (producenten, leveranciers enz.), bijvoorbeeld in de bijsluiters, fotomateriaal of productinformatie, werden beschreven.
8.3.     ARCOFARMA kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor de bijsluiters, het fotomateriaal, de productinformatie en andere informatie die ARCOFARMA op de Website vermeld, aangezien zij deze informatie niet ontworpen of ontwikkeld heeft. Deze informatie dient louter informatieve en illustratieve doeleinden zonder dat hieraan vanwege de Koper enige wetenschappelijke of wettelijke waarde kan worden gehecht. Zie eveneens artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.
8.4.    Verder zal ARCOFARMA niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:
-     deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
-    het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld (onder andere ook door         de producenten);
-    het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
-    het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage of             overschrijden van de houdbaarheidsdatum.
8.5.    De beperkingen inzake aansprakelijkheid in artikel 8.3 en artikel 8.4 vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door ARCOFARMA.
8.6.    ARCOFARMA is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. ARCOFARMA is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is ARCOFARMA aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

9.    Persoonsgegevens

    ARCOFARMA bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en ARCOFARMA’s Privacyverklaring.

10.    Overmacht

10.1.    Noch ARCOFARMA, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van ARCOFARMA liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van ARCOFARMA vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.
10.2.    De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.
10.3.    Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht deze overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

11.    Overdracht

11.1.    ARCOFARMA kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.
11.2.    De Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCOFARMA over te dragen.

12.    Overige

12.1.    Storing of vertraging door ARCOFARMA bij de handhaving - of gedeeltelijk handhaven - van enige bepaling van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.
12.2.    Indien op enig moment enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal dit noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aantasten of beschadigen op welke manier dan ook. ARCOFARMA en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, met dezelfde oorspronkelijke bedoeling van de partijen..
12.3.    De originele versie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.
12.4.    Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De  afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.
12.5.    Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden zolang ARCOFARMA online Producten verkoopt via haar Website.

13.     Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

13.1.    Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
13.2.    Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
13.3.    De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.